لطفا صبر نمایید...

شیوه اعمال تخفیف ناشر و تسویه حساب با مجری توزیع

شناسه خبر:26
1395-10-14 13:01:31


ناشران محترم مطابق متن زیر می توانند درخواست اعمال تخفیف قیمت نشریه از سهم ناشر را خطاب به موسسه نشرآوران ارسال کنند :

بدینوسیله اعلام می شود ، نشریه ......................... در نظر دارد به میزان .......درصد تخفیف از سهم ناشر برای مشترکان سامانه اشتراک نشریات از تاریخ ......................لغاایت .........................تخصیص دهد .

* نکته :  این نامه باید در سربرگ نشریه و با مهر و امضای صاحب امتیاز ارسال شود .

 

تغییر مجری توزیع :

ناشرانی که قصد تغییر مجری توزیع خود را دارند  باید درخواست تغییر مجری توزیع به همراه دلایل خود را به موسسه نشراوران پفتر سامانه اشتراک ارسال کنند .

پس از بررسی و در صورت تایید سامانه ، نشریه باید نامه ای با امضا صاحب امتیاز و مدیر بخش توزیع قبلی خود مبنی بر تسویه حساب تنظیم و برای نشرآوران ارسال کند .

* بدیهی است تنها پس از بررسی دلایل ناشر و تایید آن  اجازه تغییر مجری توزیع به ناشر داده می شود .