لطفا صبر نمایید...

توضیحاتی درباره حالت ب قرارداد جدید

شناسه خبر:22
1395-10-12 15:55:00


در قرارداد جدید سامانه اشتراک حالت جدیدی برای انتخاب ناشران در نظر گرفته شده است.

در این حالت ( ب) که بیشتر برای روزنامه هایی با تیراژ و مخاطبان بیشتر مورد استفاده است ، این نشریات می توانند تا سقف 7000 مشترک در سامانه اشتراک داشته باشند و فقط از مبلغ حمایتی در بخش توزیع استفاده کنند و یارانه ای در قبال اشتراک دریافت نمی کنند .

در حالت ب قرارداد ناشران خودشان مجری توزیع ومسئول ارسال نشریه به مشترکان هستند .